Archive for Oktober, 2010

Syiah Tidak Pernah Mengkafirkan Sahabat Nabi

23 Oktober 2010

Ayatullah Jaafar Subhani salah seorang Marji’ Taqlid terkemuka menyatakan, “Syiah tidak pernah mengkafirkan para sahabat, bahkan mencintai dan menghormati mereka. Namun kami tidak menganggap mereka semua adil.”

Ayatullah Jaafar Subhani dalam kuliah tafsir surah al-Hasyr di Madrasah ‘Ali Fiqh mendedahkan, “Hanya orang yang tidak berpelajaran sahaja yang menganggap sahabat Nabi bersikap adil dari awal sampai akhir hayat mereka, atau mengatakan riwayat daripada mereka itu muktabar. Meskipun Syiah memberi penghormatan kepada mereka, ini bukanlah alasan untuk menutup mata dan memuktabarkan riwayat daripada sahabat.” Beliau menambah, tidak seperti fitnah yang tersebar luas, Syiah juga mengasihi mereka namun sebahagian pembohongan menuduh Syiah mengkafirkan sahabat.”

“Kekafiran dan keadilan adalah dua masalah entiti yang berbeza dan tidak boleh kedua-duanya dicampur adukkan. Pada pandangan Syiah dikalangan sahabat lebih dari 70 peratus mereka itu bertaqwa dan berlaku adil, namun sebilangan daripada mereka ada juga bersikap tidak adil. Tidak adil dan kafir sangat jauh bezanya.”

“Bagaimana mungkin Syiah mengkafirkan semua sahabat sedangkan lebih 150 orang daripada kalangan mereka itu adalah pengikut Ali (as). Oleh itu hendaklah mereka yang membuat tuduhan itu takut kepada Allah dan tidak berdusta lagi.” tambah beliau.

Berkenaan riwayat-riwayat Ahlusunnah seperti di dalam Sahih Bukhari beliau mengatakan, “Dalam kitab Sahih Bukhari sebahagian riwayat menunjukkan kemurtadan para sahabat. Syiah menganggap kemurtadan ini adalah berpaling dari kepimpinan, bukannya keluar dari Islam. Oleh itu barangsiapa yang membuat tuduhan liar terhadap Syiah, mereka itu dikira tidak berpelajaran.”

Merujuk kepada beberapa peristiwa bersejarah tentang ketidak adilan sebahagian para sahabat, ulama tafsir ini menjelaskan, “Sejarah menunjukkan bahawa sahabat Nabi beberapa kali mengingkari baginda dan banyak ayat telah turun untuk memberi hidayat dan menghalang mereka dari kesesatan dan kefasikan yang mana teladan itu dapat disaksikan dalam surah al-Hasyr.”

Ayatullah Subhani menegaskan, “Sebahagian khutbah Nabi dan peperangan setelah wafat baginda seperti perang Jamal, Nahrawan dan….. perkara ini membuktikan sebahagian para sahabat terjebak seperti apa yang dirisaukan baginda dan gugurlah keadilan dari mereka itu.”

Menurut beliau lagi, “Allah (swt) mendifinisikan sifat dan ciri-ciri para sahabat di dalam berbagai ayat, namun jelas sekali definisi itu tidaklah meliputi semua sahabat namun kebanyakan daripada mereka termasuk di dalamnya.”

“Maksud ayat-ayat seperti ini ialah sahabat hakiki yang memiliki sifat dan personaliti seperti ini sahaja, bukan bermaksud pakaian keadilan dan kesucian dibusanakan ke tubuh semua sahabat.” menurut beliau lagi.

Iklan

Kutukan Terhadap Golongan Pelampau

7 Oktober 2010

Kami menolak mereka yang berkepercayaan yang bertentangan dengan kami, seperti Sabaiyya, Khitabiyya, Gharabiyya, Alawiyya, Mukhammasa, Bazighiyya, Nussairiyya, yang betaburan di dalam Iran, Mosul dan Syria. Kami Syi’ah berbeda dengan mereka, dan kami menganggap mereka kafir. Di dalam semua buku-buku yang ditulis oleh ulama Syi’ah dan juga ulama fiqh, puak Ghalis (pelampau) termasuk di antara mereka yang kafir, oleh karena kepercayaan mereka bertentangan dengan Syi’ah. Sebagai contoh, mereka mengatakan bahwa penyerapan roh ke dalam jasad seseorang adalah berkemungkinan (sebagaimana Jibril berada di hadapan Nabi dalam bentuk Dahiyya-e-Kalbi), dan adalah kehendak Allah yang dia menjelma dalam bentuk manusia di dalam badan Ali. Atas sebab ini, mereka menganggap kedudukan Ali lebih tinggi dari Rasul. Khayalan yang sedemikian telah belaku di masa hayat Ali. Sebagian penduduk India dan Sudan datang kepada beliau dan mengatakan bahwa beliau adalah Allah.

Ali berulangkali melarang mereka dari pandangan tersebut, tetapi tidak berkesan. Akhirnya, sebagaimana telah tercatat dalam sejarah, Ali telah mengarahkan mereka dibunuh di dalam perigi yang penuh dengan asap. Peristiwa ini secara terperinci telah dinyatakan di dalam Baharul-Anwar, jilid VII, oleh seorang alim yang ulung, Agha Muhammad Baqir Majlisi. Amirul Mukminin dan Imam-Imam yang lain mengutuk keras manusia yang sedemikian. Ali berkata:

“Ya Allah, saya amat membenci puak Ghullat (pelampau), sebagaimana Isa amat benci kepada Kristen. Semoga Engkau mengabaikan mereka selamanya.”

Di lain ketika beliau berkata:

“Terdapat dua golongan yang akan menderita kematian yang memalukan, dan saya tidak bertanggung jawab ke atas mereka (karena saya benci perbuatan mereka); mereka yang melampaui batasan cintanya kepada saya, dan mereka adalah Ghullat (pelampau), dan mereka yang tanpa sebab apa juga telah bermusuhan dengan saya. Saya amat benci mereka yang telah melebih-lebihkan kedudukan saya dengan melampaui segala batasan, sebagaimana Isa membenci Kristen.”

Beliau juga berkata:

“Terdapat dua kumpulan berkaitan dengan saya yang akan menderita kematian yang hina, satu terdiri dari mereka yang mengatakan mereka sahabat tetapi telah memuji saya melampaui dari batasan yang diperbolehkan; dan yang satu lagi terdiri dari musuh-musuh yang menghina dan merendahkan kedudukan saya.”

Syi’ah mengutuk mereka yang memuji Ali dan Ahlul Bayt melampaui dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ulama Syi’ah sebulat suara mengatakan mereka semuanya kafir. Tidak dibenarkan untuk mengurus kematian mereka atau mengahwini mereka. Mereka juga dihalang dari mewarisi harta Muslim; sedekah, zakat tidak akan diberikan kepada mereka. Al-Quran mengutuk mereka dengan ayat ini:

“Katakan: Wahai ahli kitab, janganlah melampau di dalam beragama, dan janganlah mengikuti kemauan yang rendah dari orang dahulu yang telah menyimpang dan menyesatkan orang ramai dan kini terus menyimpang dari jalan yang lurus.” [5:80]

Allama Majlisi, di dalam Baharul-Anwar, jilid III, yaitu Ensiklopedia bagi kepercayaan Syi’ah, telah merekamkan banyak hadith mengutuk Ghullat (pelampau), Imam Jafar Sadiq disebutkan sebagai berkata:

“Kami adalah hamba Allah, yang telah menjadikan kami dan meninggikan kami lebih dari makhluk-makhluk lain yang dijadikanNya. Pasti kami akan mati, dan akan menghadap kepada Allah untuk diadili. Barangsiapa yang menjadi sahabat kepada Ghalis adalah musuh kami, dan barangsiapa yang memusuhi mereka adalah sahabat kami. Ghalis adalah kafir dan musyrik, kutukan ke atas mereka.”

Seorang ketua agama Syi’ah telah juga menyebutkan bahwa Imam yang sama telah berkata:

“Kutukan Allah atas mereka yang mengatakan Ke-Esaan dan Ke-Tuhanan untuk Ali. Demi Allah, Ali adalah seorang hamba Allah yang taat. Kutukan atas mereka yang telah menghina kami; sebagian manusia mengatakan sesuatu mengenai kami yang kami sendiri tidak ada menyebutnya. Kami mengistiharkan bahwa kami tidak punya hubungan dengan mereka.”

Sheikh Saduq (Abu Jafar Muhammad bin Ali) seorang ahli fiqh Syi’ah yang dihormati, menyebut dari Zarara bin A’yun, seorang penulis Syi’ah yang dipercayai, juga seorang hafiz dan sahabat Imam Muhammad Baqir dan Imam Jafar Sadiq, berkata:

“Saya memberitahu Imam Jafar Sadiq bahwa seorang dari mereka yang beliau kenali mempercayai dalam Tufwiz (delegasi bagi penguasaan ilahi). Imam berkata: ‘Apa yang dimaksudkan dengan Tufwiz?’ saya menjawab: ‘Orang itu berkata bahwa Allah menjadikan Muhammad dan Ali dan kemudian memberikan kepada mereka kuasaNya di atas segala urusan manusia. Maka mereka adalah yang menjadikan, yang memberi makanan, mereka yang menggerakkan dan mereka yang mematikan.’ Imam yang suci berkata: “Musuh Allah itu berdusta. Apabila kamu pergi semula kepadanya, bacakan kepadanya ayat ini dari al-Quran yang suci: ‘… atau adakah mereka telah adakan bagi Allah sekutu yang telah menjadikan kejadian ini sebagaimana Dia (telah jadikan), supaya apa yang telah dijadikan menjadi kekeliruan kepada mereka? Katakanlah: Allah lah yang menjadikan segala sesuatu, dan Dia yang Esa, yang Agung.’…” [13:16]

_______________

Dialog Suni-Syi`ah di Peshawar
Swaramuslim Cyber Book

Ijma Syi’ah Mengenai Keimanan Abu Talib

3 Oktober 2010

Syi’ah yakin bahwa Abu Talib, semenjak dari mula lagi percaya kepada Nabi Allah. Syi’ah mengikuti Ahl Bayt yang suci, mengakui dengan satu kepercayaan ‘Abu Talib tidak pernah menyembah berhala; dia adalah salah seorang dari keturunan Ibrahim.’ Pandangan yang sama juga telah dinyatakan di dalam buku sahih ulama Sunni.

Sebagai contoh, Ibn Athir berkata di dalam Jam’u’l-usul:, ‘Menurut dari Ahl Bayt, diantara semua bapa saudara Nabi, hanya Hamza, Abbas dan Abu Talib menerima Islam. Persetujuan umum Ahl Bayt mengenai sesuatu maksud hendaklah dianggap muktamad. Hadith-e-Thalaqain dan hadith yang lain dengan jelas membuktikan bahwa Nabi telah membuat kenyataan yang jelas mengenai ma’sumnya keluarga baginda. Mereka adalah seiring dengan al-Quran dan satu dari Thaqalain (perkara yang berat) yang Nabi telah tinggalkan sebagai punca petunjuk kebenaran untuk manusia. Adalah perlu bagi setiap muslim untuk patuh kepada mereka supaya mereka tidak akan tersesat.

Kedua, menurut dari kata-kata ‘Ahli sebuah rumah lebih mengetahui mengenai ahli keluarga mereka,’ keluarga yang suci ini, lebih mengetahui mengenai keimanan datuk mereka daripada Mughira bin Sha’ba, seorang Bani Umayya, Khariji dan Nasibi atau manusia jahil yang lainnya.

Adalah amat memeranjatkan bahwa (sebagian) ulama Sunni tidak menerima kenyataan dari Ahl Bayt Nabi, termasuk pemimpin bagi yang wara’, Amirul-Mukminin, yang mana keikhlasan dan kebenarannya telah diakui oleh Allah dan Nabi-Nya. Kesemuanya mengatakan bahwa Abu Talib meninggal sebagai seorang yang beriman. Sebagian tidak mempercayainya, tetapi menerima perkataan dari seorang yang telah disahkan pendusta dan keji, Mughira, dan sebagian Amawi, Khariji dan Nasibi.

Ibn Abi’l-Hadid Mu’tazali, seorang dari ulama Sunni yang terkenal, berkata di dalam Shahr-e-Nahju’l-Balagha, jilid III, ms 310: ‘Terdapat berbagai pendapat mengenai islamnya Abu Talib. Golongan Imamiya dan kebanyakan dari Zaidiyya berkata bahwa dia meninggalkan dunia ini sebagai muslim. Selain dari semua ulama Syi’ah, sebagian dari ulama Sunni yang utama, seperti Abu’l-Qasim Balkhi dan Abu Ja’far Askafi berpegang pada pendapat bahwa Abu Talib memeluk Islam, tetapi dia tidak nyatakan kepercayaannya, supaya dia dapat memberikan sepenuh sokongan kepada Nabi dan disebabkan oleh pengaruhnya, pihak penentang mungkin tidak menyekat usaha Nabi.’

Salah Pengertian Mengenai Pemalsuan Hadith Zuhzah Diperjelaskan

Adapun ‘Hadith Zuhzah’ yang mengatakan, ‘Abu Talib di dalam api neraka’ itu adalah hadith palsu yang direka pada masa Muawiya bin Abi Sufyan oleh musuh Nabi. Kemudian Bani Umayya dan pengikutnya telah meneruskan usaha itu untuk memalsukan hadith menentang Ali Ibn Abi Talib dan menyebarkannya kepada manusia. Pamalsu hadith Zuhzah adalah juga Mughira, seorang yang keji dan juga musuh Amirul-Mukminin.

Ibn Abi’l-Hadid di dalam Sharh-e-Nahju’l-Balagha, jilid III, ms 159-163; Mas’udi di dalam Muruju’z-Dhahab, dan ulama lain menulis bahwa Mughira telah melakukan perbuatan zina di Basra. Ketika saksi dibawakan kehadapan khalifa Umar, 3 dari mereka mengaku terhadapnya, tetapi yang keempat telah diajari untuk mengatakan sehingga kesaksiannya diragukan. Karena itu, yang 3 orang telah dijatuhkan hukuman dan Mughira dibebaskan. Pengarang hadith itu adalah seorang penzina dan pemabuk, yang mana perundangan agama hampir dijatuhkan keatasnya. Dia telah menciptakan hadith itu karena kebenciannya kepada Amirul-Mukminin dan untuk mengambil hati Muawiya. Kemudian Muawiya dan pengikutnya memperkukuhkan hadith palsu ini dengan pengakuan bahwa ‘Abu Talib di dalam neraka.’

Lebih-lebih lagi mereka yang ada kaitan dengan penyampaian hadith itu seperti Abdu’l-Malik Bin Umar, Abdu’l-Aziz Rawandi dan Sufyan Thawri, adalah penyampai yang lemah dan tidak boleh diterima. Fakta ini telah disahkan oleh ilmuan dan pengulas Sunni yang mashur, Zahl, yang telah menyatakan di dalam bukunya Mizanu’l-I’tidal, jilid II. Jadi bagaimana seseorang boleh bergantung kepada hadith yang sebegini, yang telah disampaikan oleh seorang yang terkenal pemalsu dan penyampai yang lemah?

Bukti Terhadap Keimanan Abu Talib

Terdapat banyak keterangan yang membuktikan keimanan Abu Talib.

[1] Nabi berkata di dalam hadith (cantuman dua jari), ‘Saya dan penyokong anak yatim bersama di dalam syurga seperti jari ini.’ Ibn Abi’l-Hadid juga menyampaikan hadith ini di dalam Sharh-e-Nahju’l-Balagha, jilid IV, ms 312, di mana dia berkata bahwa adalah nyata kenyataan Nabi tidak bermaksud semua penyokong anak yatim, oleh karena kebanyakan penyokong anak yatim adalah yang keji. Maka di sini Nabi maksudkan Abu Talib, dan datuknya yang mashur, Abdul-Muttalib, yang telah memelihara Nabi. Nabi telah dikenali di Makah sebagai anak yatim Abu Talib karena setelah kematian Abdul-Muttalib, Nabi, dari usia 8 tahun telah dipelihara oleh Abu Talib.

[2] Terdapat hadith yang terkenal yang telah disampaikan oleh Syi’ah dan Sunni dengan cara yang berlainan. Sebagian dari mereka berkata bahwa Nabi telah berkata: ‘Jibril datang kepada saya dan memberikan kabar gembira dengan perkataan ini, ‘Allah dengan pastinya telah kecualikan dari api neraka tempat peranakan dimana kamu telah dikeluarkan, tempuni yang menggandungi kamu, susuan yang menyusukan kamu dan paha yang memangku kamu.’ Mir Seyyed Ali Hamadani di dalam Mawaddatu’l-Qurba, Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi di dalam Yanabiu’l-Mawadda, dan Qazi Shukani di dalam Hadith-e-Qudsi telah mengatakan bahwa Nabi berkata, ‘Jibril datang kepada saya dan berkata ‘Allah sampaikan salam kepada kamu dan berkata sesungguhnya Dia telah kecualikan dari api neraka tempat peranakan yang melindungi kamu, tempuni yang menanggung berat kamu dan pangkuan yang menyokong kamu.’

Laporan tersebut dan juga hadith dengan jelas membuktikan keimanan penyokong Nabi, terutama Abdul-Muttalib, Abu Talib dan isterinya Fatima bint Asad, dan juga bapa Nabi, Abdullah, dan ibunya, Amina binti Wahhab, dan ibu susuannya, Halima.

Syair Ibn Abil-Hadid pada Memuji Abu Talib

[3] Ilmuan terkenal Sunni, Izzu’d-din Abdu’l-Hamid Ibn Abi’l-Hadid Mu’tazali, menggubah syair berikut di dalam memuji Abu Talib. Mereka merekamkan di dalam Sharh-e-Nahju’l-Balagha, jilid III, ms 318, ‘Tanpa Abu Talib dan anaknya Ali ibn Abu Talib, Islam tidak mempunyai kecemerlangan atau kekuatan. Abu Talib melindungi Nabi di Makah serta menyokongnya, dan Ali pula di Madina. Abi Talib, dari arahan bapanya Abdul-Muttalib, terus menjaga Nabi dan Ali serta menyempurnakan tugas tersebut. Ketika Abu Talib meninggal dunia dengan kehendak Allah, ini tidak menyebabkan sebarang kerugian karena dia telah tinggalkan Ali sebagai kenangannya. Abu Talib telah memulakan perkhidmatan yang gemilang untuk Allah dan Ali telah menyempurnakannya karena Allah. Kemuliaan Abu Talib tidak dapat dirusakkan oleh kenyataan yang jahil dari seseorang, atau oleh mereka yang ingin melenyapkan kemuliaannya, ianya tidak ubah seperti seseorang yang mengatakan hari siang yang terang benderang itu malam yang gelap gulita, dengan mengatakan gelap, tidak ada kesannya pada cahaya siang.’

Syair Abu Talib Membuktikan Keislamannya

[4] Syair Abu Talib yang digubahnya sendiri pada memuji Nabi adalah bukti yang nyata terhadap keimanannya. Sebahagian dari syair itu telah direkamkan oleh Ibn Abi’l-Hadid di dalam Sharh-e-Nahju’l-Balagha, jilid III, ms 316. Lebih lagi ulama Sunni seperti Sheikh Abu’l-Qasim Balkhi dan Abu Ja’far Askafi, telah menulisnya sebagai bukti untuk keimanan Abu Talib.

Abu Talib menulis,

‘Saya meminta pelindungan dari Allah, terhadap mereka yang membenci kami atau mengatakan yang buruk mengenai kami, dari mereka yang keji yang mencaci kami dan dari mereka yang mengaitkan perkara kepada agama yang kami telah jauhi.’ Saya bersumpah dengan rumah Allah bahwa dia berdusta yang mengatakan bahwa saya akan meninggalkan Muhammad, walaupun kami lagi memerangi musuhnya dengan pedang dan tombak.

Kami sesungguhnya akan menolong dia sehingga kami dapat menghancurkan musuhnya. Kami akan memberikan kepadanya pengorbanan yang akan melupakan kami kepada isteri dan anak-anak kami.

Cahaya dia adalah yang melalui kegemilangan cahaya wajahnya kami mendapat ribuan rahmat dari Allah.

Dia datang memberikan bantuan kepada yang yatim; dia adalah tempat perlindungan para janda. Yang tidak berkemampuan dari Bani Hashim datang kepadanya meminta bantuan dan telah dicurahi degan beberapa rahmat.

Saya bersumpah dengan diri saya bahwa saya mempunyai kecintaan yang amat kepada Ahmad. Saya cintakan dia seumpama sahabat yang lkhlas.

Saya dapati diri saya sesuai untuk dijadikan korban untuk dirinya, maka saya membantunya seolah dia adalah permata bagi manusia seluruh dunia, kutukan terhadap musuh dan rahmat bagi ummah.

Semoga Yang menjadikan alam ini menyokong dia dengan pertolongan-Nya dan juga agama-Nya, yang mana adalah jalan Allah, dan tidak terdapat padanya amalan yang salah.’

Terdapat syair khas dari Abu Talib yang Ibn Abil-Hadid rekamkan di dalam Sharh-Nahjul-Balagha, jilid III, ms 312, dan yang lainnya, telah disampaikan sebagai bukti kepada kepercayaannya. Di dalam syair itu dia berkata,

‘Manusia itu mengharap kami untuk menentang Islam dengan pedang dan tombak; mereka fikir kami akan membunuh Muhammad. Tetapi muka kami belum lagi diwarnakan darah dengan pertolongan mereka. Saya bersumpah dengan rumah Allah bahwa kamu telah mengatakan kepadaku pendustaan; semoga kamu ditimpa bencana. Hatim dan Zamzam mungkim diisi sehingga penuh dengan kepala terpotong. Kazaliman telah dilakukan kepada Muhammad, yang telah dihantar oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada manusia. Dia telah diberkan Kitab, yang telah diwahyukan oleh Tuhan langit.’

Selain dari keterangan yang jelas, yang telah membuktikan keimanan Abu Talib, Ibn Abi’l-Hadid di dalam Sharh-e-Nahju’l-Balagha, jilid III, ms 315, menyebutkan syair berikut:

‘Kamu menjadi saksi adanya Allah! Saksikanlah bahwa sesungguhnya saya mengikuti agama Nabi Allah, Ahmad. Yang lain mungkin sesat di dalam agama mereka, tetapi saya adalah seorang yang mendapat petunjuk.’

_______________

Dialog Sunni-Syi`ah di Peshawar
Swaramuslim Cyber Book
%d blogger menyukai ini: