Archive for the 'Kejora Ahlul Bayt' Category

Imam Ali AS Memberitakan Syahadah Putranya

21 Mei 2011

Imam Amirul Mukminin Ali as -sebagaimana Rasulullah saw- pernah memberitakan tentang syahadah putranya, Imam Husain as. Berikut ini beberapa hadis yang pernah diriwayatkan darinya:

1. Abdullah bin Yahyâ meriwayatkan dari ayahnya yang pernah ikut serta bersama Imam Ali as dalam perang Shiffîn. Ayahnya adalah sahabat dekat Imam Ali as. Ketika sampai di Nainawâ, Imam Ali as berteriak: “Sabarlah, hai Abu Abdillah! Sabarlah, hai Abu Abdillah! (Sabarlah) mengingat tepi sungai Furat!” Yahyâ bangkit dan bertanya: “Apa gerangan yang akan terjadi pada Abu Abdillah?” Imam Ali menjawab: “Suatu hari aku menjumpai Rasulullah saw sementara kedua matanya berlinang air mata. Aku bertanya kepadanya: “Ya nabi Allah, apakah seseorang telah membuat Anda marah? Apa yang membuat mata Anda berlinang?’ Ia menjawab, ‘Jibril telah datang kepadaku dengan membawa berita bahwa Husain akan dibunuh di tepi sungai Furat. Apakah kamu ingin mencium tanahnya?’ ‘Ya’, jawabku pendek. Lalunya mengambil segumpal tanah dan memberikannya kepadaku. Melihat tanah itu, aku tidak kuasa menahan linangan air mataku.”

2. Hartsamah bin Salîm meriwayatkan: “Kami ikut serta berperang bersama Ali bin Abi Thalib pada perang Shiffîn. Ketika sampai di wilayah Karbala, kami menunaikan salat. Setelah usai salam, Imam Ali mengambil segumpal tanah Karbala dan menciumnya seraya berkata, ‘Sungguh mulia engkau, hai tanah Karbala. Sungguh ada sekelompok orang yang akan dibangkitkan darimu dan masuk surga tanpa dihisab.'” Hartsamah terkejut dengan ucapan Imam Ali itu, dan ucapan itu senantiasa mengiang di telinganya. Setelah tiba di rumah, Hartsamah menceritakan kejadian itu kepada istrinya yang bernama Jardâ’ binti Samîr, dan ia adalah seorang pengikut setia Amirul Mukminin as. Hartsamah menceritakan ucapan yang telah ia dengar dari Imam Ali. Istrinya berkata: “Biarkan aku, hai suamiku. Sesungguhnya Amirul Mukminin tidak mengatakan sesuatu kecuali benar.” Selang beberapa tahun, Ibn Ziyâd mengutus bala tentaranya untuk memerangi buah hati Rasulullah saw, Imam Husain as. Hartsamah berada di barisan bala tentara itu. Ketika sampai di Karbala, ia teringat akan ucapan Imam Ali as. Seketika itu juga ia enggan untuk memerangi Imam Husain as. Hartsamah datang menghadap Imam Husain as dan menceritakan apa yang pernah ia dengar dari Imam Ali as. Imam Husain as bertanya kepadanya: “Kamu bersama kami atau ingin memerangi kami?” Hartsamah berkata: “Aku tidak ingin bersama Anda dan juga tidak ingin memerangi Anda. Aku telah meninggalkan istri dan anakku. Aku takut Ibn Ziyâd akan menganiaya mereka.” Imam Husain as menasihatinya sembari berkata: “Jika begitu, lekaslah kabur sehingga kamu tidak menyaksikan kami terbunuh. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, pada hari ini tak seorang pun yang menyaksikan kami dibunuh lalu ia tidak menolong kami, melainkan Allah pasti akan memasukannya ke dalam neraka.” Hartsamah pun kabur dan tidak menyaksikan Imam Husain as dibantai.

3. Tsâbit bin Suwaid meriwayatkan dari Ghaflah: “Suatu ketika Ali as berpidato. Seorang laki-laki berdiri di bawah mimbar seraya berkata, ‘Wahai Amirul Mukminin, aku telah melewati Wâdil Qurâ dan aku temukan Khâlid bin ‘Urfathah telah meninggal dunia. Maka mintakanlah ampunan untuknya.’ Imam Ali as berkata, ‘Demi Allah, ia tidak mati, dan ia tidak akan mati sehingga ia memimpin sebuah bala tentara yang sesat. Pembawa benderanya adalah Habîb bin Himâr.’ Tiba-tiba seorang laki-laki berdiri seraya mengangkat suaranya: ‘Wahai Amirul Mukminin, aku adalah Habîb bin Himâr, dan aku adalah pengikut dan pecintamu.’ Imam Ali as berkata kepadanya: ‘Kamukah Habîb bin Himâr itu?’ ‘Ya’, jawabnya pendek. Imam mengulangi pertanyaannya, dan Habîb kembali menjawab, ‘Ya’. Imam Ali as berkata, ‘Demi Allah, kamu adalah pembawa bendera itu dan kamu pasti akan membawanya. Engkau pasti akan masuk melalui pintu ini.’ Imam Ali menunjuk pintu Al-Fîl di masjid Kufah.” Tsâbit melanjutkan: “Demi Allah, aku tidak meninggal dunia hingga aku melihat Ibn Ziyâd. Ia telah mengutus Umar bin Sa’d untuk memerangi Husain dan mengangkat Khâlid bin ‘Urfathah sebagai komandan pasukan dan Habîb bin Himâr sebagai pembawa benderanya. Habîb masuk lewat pintu Al-Fîl dengan membawa bendera itu.”

4. Imam Amirul Mukminin Ali as berkata kepada Barrâ’ bin ‘?zib: “Hai Barrâ’, apakah Husain akan dibunuh sementara kamu masih hidup, tetapi kamu tidak menolongnya?” Barrâ’ berkata: “Tidak seperti itu, ya Amirul Mukminin.” Ketika Imam Husain as terbunuh, Barrâ’ merasa menyesal. Dia teringat akan ucapan Imam Amirul Mukminin as. Barrâ’ berkata: “Alangkah besarnya penyesalanku, karena aku tidak sempat membantu Husain as dan alangkah baiknya bila aku terbunuh demi membelanya.”

Banyak sekali hadis seperti ini yang telah dijelaskan oleh Imam Amirul Mukminin as tentang syahadah buah hati Rasulullah saw di Karbala itu. Kami telah memaparkan sebagian besar darinya dalam buku kami, Hayâh Al-Imam Husain as.

_______________

Imam Husain bin Ali الحسین بن علي
626-680 M; Gelar: Sayyid al-Shuhada
Husain adalah cucu dari Nabi Muhammad saww yang dibunuh ketika dalam perjalanan ke Kufah di Karbala. Husain dibunuh karena menentang Yazid bin Muawiyah.

Husain AS Bersama Sang Ayah

20 Februari 2011

Imam Husain as pernah menikmati kasih sayang ayahnya. Sangat besar sekali kecintaan dan kasih sayang sang ayah itu kepadanya, sehingga ia tidak mengizinkan Husain dan saudaranya, Hasan as, untuk turut serta dalam penyerangan-penyerangan militer pada saat perang Shiffîn bergejolak supaya keturunan Rasulullah saw tidak terputus. Imam Ali as telah membangun keutamaan Husain dan kemuliaan saudaranya, Hasan as. Ia telah memberikan warisan pengetahuan dan kejeniusan kepada kedua putranya itu, dan membekali mereka dengan adab dan hikmah sehingga mereka menjadi manifestasi dirinya.

Imam Husain as menyerupai ayahnya dalam keberanian, kemuliaan, dan seluruh karakteristik yang agung. Ia telah memilih mati syahid dengan cara dibantai oleh Bani Umayyah daripada menyerah kepada mereka. Ia telah mengorbankan hidupnya dan pasrah mati di jalan kemuliaan. Berikut ini beberapa hadits tentang perjuangannya ini:

Imam Ali AS Memberitakan Syahadah Putranya

Imam Amirul Mukminin Ali as-sebagaimana Rasulullah saw-pernah memberitakan tentang syahadah putranya, Imam Husain as. Berikut ini beberapa hadits yang pernah diriwayatkan darinya:

 1. Abdullah bin Yahyâ meriwayatkan dari ayahnya yang pernah ikut serta bersama Imam Ali as dalam perang Shiffîn. Ayahnya adalah sahabat dekat Imam Ali as. Ketika sampai di Nainawâ, Imam Ali as berteriak: “Sabarlah, hai Abu Abdillah! Sabarlah, hai Abu Abdillah! (Sabarlah) mengingat tepi sungai Furat!” Yahyâ bangkit dan bertanya: “Apa gerangan yang akan terjadi pada Abu Abdillah?” Imam Ali menjawab: “Suatu hari aku menjumpai Rasulullah saw sementara kedua matanya berlinang air mata. Aku bertanya kepadanya: ‘Ya nabi Allah, apakah seseorang telah membuat Anda marah? Apa yang membuat mata Anda berlinang?’ Ia menjawab, ‘Jibril telah datang kepadaku dengan membawa berita bahwa Husain akan dibunuh di tepi sungai Furat. Apakah kamu ingin mencium tanahnya?’ ‘Ya’, jawabku pendek. Lalunya mengambil segumpal tanah dan memberikannya kepadaku. Melihat tanah itu, aku tidak kuasa menahan linangan air mataku.”
 2. Hartsamah bin Salîm meriwayatkan: “Kami ikut serta berperang bersama Ali bin Abi Thalib pada perang Shiffîn. Ketika sampai di wilayah Karbala, kami menunaikan salat. Setelah usai salam, Imam Ali mengambil segumpal tanah Karbala dan menciumnya seraya berkata, ‘Sungguh mulia engkau, hai tanah Karbala. Sungguh ada sekelompok orang yang akan dibangkitkan darimu dan masuk surga tanpa dihisab.’ Hartsamah terkejut dengan ucapan Imam Ali itu, dan ucapan itu senantiasa mengiang di telinganya. Setelah tiba di rumah, Hartsamah menceritakan kejadian itu kepada istrinya yang bernama Jardâ’ binti Samîr, dan ia adalah seorang pengikut setia Amirul Mukminin as. Hartsamah menceritakan ucapan yang telah ia dengar dari Imam Ali. Istrinya berkata: ‘Biarkan aku, hai suamiku. Sesungguhnya Amirul Mukminin tidak mengatakan sesuatu kecuali benar.” Selang beberapa tahun, Ibn Ziyâd mengutus bala tentaranya untuk memerangi buah hati Rasulullah saw, Imam Husain as. Hartsamah berada di barisan bala tentara itu. Ketika sampai di Karbala, ia teringat akan ucapan Imam Ali as. Seketika itu juga ia enggan untuk memerangi Imam Husain as. Hartsamah datang menghadap Imam Husain as dan menceritakan apa yang pernah ia dengar dari Imam Ali as. Imam Husain as bertanya kepadanya: ‘Kamu bersama kami atau ingin memerangi kami?’ Hartsamah berkata: ‘Aku tidak ingin bersama Anda dan juga tidak ingin memerangi Anda. Aku telah meninggalkan istri dan anakku. Aku takut Ibn Ziyâd akan menganiaya mereka.’ Imam Husain as menasihatinya sembari berkata: ‘Jika begitu, lekaslah kabur sehingga kamu tidak menyaksikan kami terbunuh. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, pada hari ini tak seorang pun yang menyaksikan kami dibunuh lalu ia tidak menolong kami, melainkan Allah pasti akan memasukannya ke dalam neraka.’ Hartsamah pun kabur dan tidak menyaksikan Imam Husain as dibantai.”
 3. Tsâbit bin Suwaid meriwayatkan dari Ghaflah: “Suatu ketika Ali as berpidato. Seorang laki-laki berdiri di bawah mimbar seraya berkata, ‘Wahai Amirul Mukminin, aku telah melewati Wâdil Qurâ dan aku temukan Khâlid bin ‘Urfathah telah meninggal dunia. Maka mintakanlah ampunan untuknya.’ Imam Ali as berkata, ‘Demi Allah, ia tidak mati, dan ia tidak akan mati sehingga ia memimpin sebuah bala tentara yang sesat. Pembawa benderanya adalah Habîb bin Himâr.’ Tiba-tiba seorang laki-laki berdiri seraya mengangkat suaranya: ‘Wahai Amirul Mukminin, aku adalah Habîb bin Himâr, dan aku adalah pengikut dan pecintamu.’Imam Ali as berkata kepadanya: ‘Kamukah Habîb bin Himâr itu?” Ya’, jawabnya pendek. Imam mengulangi pertanyaannya, dan Habîb kembali menjawab, ‘Ya’. Imam Ali as berkata, ‘Demi Allah, kamu adalah pembawa bendera itu dan kamu pasti akan membawanya. Engkau pasti akan masuk melalui pintu ini.’ Imam Ali menunjuk pintu Al-Fîl di masjid Kufah.” Tsâbit melanjutkan: “Demi Allah, aku tidak meninggal dunia hingga aku melihat Ibn Ziyâd. Ia telah mengutus Umar bin Sa’d untuk memerangi Husain dan mengangkat Khâlid bin ‘Urfathah sebagai komandan pasukan dan Habîb bin Himâr sebagai pembawa benderanya. Habîb masuk lewat pintu Al-Fîl dengan membawa bendera itu.”
 4. Imam Amirul Mukminin Ali as berkata kepada Barrâ’ bin ‘?zib: “Hai Barrâ’, apakah Husain akan dibunuh sementara kamu masih hidup, tetapi kamu tidak menolongnya?” Barrâ’ berkata: “Tidak seperti itu, ya Amirul Mukminin.” Ketika Imam Husain as terbunuh, Barrâ’ merasa menyesal. Dia teringat akan ucapan Imam Amirul Mukminin as. Barrâ’ berkata: “Alangkah besarnya penyesalanku, karena aku tidak sempat membantu Husain as dan alangkah baiknya bila aku terbunuh demi membelanya.”

Banyak sekali hadits seperti ini yang telah dijelaskan oleh Imam Amirul Mukminin as tentang syahadah buah hati Rasulullah saw di Karbala itu. Kami telah memaparkan sebagian besar darinya dalam buku kami, Hayâh Al-Imam Husain as.

_______________

Imam Husain bin Ali الحسین بن علي
626-680 M; Gelar: Sayyid al-Shuhada
Husain adalah cucu dari Nabi Muhammad saww yang dibunuh ketika dalam perjalanan ke Kufah di Karbala. Husain dibunuh karena menentang Yazid bin Muawiyah.

Rasulullah SAW Memberitakan Syahadah Husain AS

30 Januari 2011

Rasulullah saw telah menyampaikan berita tentang syahadah cucu kesayangannya ini pada saat ia masih hidup, agar muslimin yakin dengan syahadahnya itu. Ibn Abbâs berkata: “Kami tidak merasa ragu, sedang Ahlul Bait masih hidup, bahwa Husain bin Ali akan dibunuh di daerah Thuff.”

Nabi saw telah memperoleh berita dari langit bahwa cucunya itu akan ditimpa berbagai musibah dan bencana yang dapat meruntuhkan gunung. Mendengar berita itu, Nabi saw menangis tersedu-sedu. Berikut ini beberapa hadits yang dapat kami sampaikan:

 1. Ummul Fadhl binti Hârits meriwayatkan: “Husain as berada di pangkuanku. Kemudian aku masuk menjumpai Rasulullah saw. Sejenak aku menoleh kepadanya. Aku lihat kedua matanya mencucurkan air mata. Aku bertanya, ‘Wahai nabi Allah, demi ayah dan ibuku, apa yang telah menimpa Anda?’ Ia menjawab, ‘Jibril telah datang menemuiku dan mengabarkan kepadaku bahwa umatku akan membunuh anakku ini.’ Ia memberi Isya’rat kepada Husain as. Aku terkejut seraya bertanya heran, ‘Anak ini akan dibunuh? Yakni Husain?’ Rasulullah saw menjawab: ‘Ya. Jibril datang kepadaku dengan membawa tanah merah ini.'”Ummul Fadhl pun tenggelam dalam tangisan mengikuti kesedihan Rasulullah.
 2. Ummul Mukminin Ummu Salamah meriwayatkan: “Pada suatu malam, Rasulullah tengah berbaring. Kemudian ia bangun dengan perasaan gusar. Kemudian berbaring lagi dan bangun kembali dengan perasaan gusar, berbeda dengan kondisi pertama. Setelah itu berbaring lagi dan bangun kembali, sementara tangannya memegang tanah merah dan menciumnya. Aku bertanya kepadanya, ‘Tanah apa ini, ya Rasulullah?’ Ia menjawab, ‘Jibril datang kepadaku dan berkata bahwa anak ini-yakni Husain-akan dibunuh di bumi Irak. Aku berkata kepada Jibril, ‘Tunjukkan kepadaku tanah tempat ia akan dibunuh.’ Dan inilah tanahnya.'”
 3. Ummu Salamah meriwayatkan: “Suatu hari Rasulullah saw duduk di rumahku. Ia berkata, ‘Jangan ada seorang pun yang menemuiku.’ Aku pun menunggu. Kemudian tiba-tiba Husain as masuk, dan kudengar tangisannya saw. Aku lihat Husain as berada di pangkuan atau di sampingnya. Sementaranya mengelus-ngelus kepalanya sambil menangis. Aku berkata kepadanya, ‘Demi Allah, aku tidak mengetahui bahwa Husain masuk.’ Ia berkata kepadaku, ‘Barusan Jibril bersamaku. Ia berkata kepadaku, ‘Apakah engkau mencintainya?’ ‘Ya’, jawabku pendek. Dia melanjutkan, ‘Ketahuilah, umatmu akan membunuhnya di suatu daerah yang bernama Karbala.’ Lalu Jibril memberikan tanah itu.’ dan ia pun memperlihatkan tanah itu kepadaku.”
 4. ‘Aisya’h meriwayatkan: “Husain bin Ali pernah menjumpai Rasulullah saw. Ketika itu wahyu sedang turun kepadanya. Kemudian Husain as melompat kepada Rasulullah, sementaranya nampak penuh duka. Jibril berkata, ‘Apakah engkau mencintainya, hai Muhammad?’ Nabi saw menjawab, ‘Bagaimana mungkin aku tidak mencintai anakku?’ Jibril berkata, ‘Umatmu akan membunuhnya sepeninggalmu.’ Kemudian Jibril menyerahkan tanah berwarna putih seraya berkata, ‘Di tanah inilah anakmu ini akan dibunuh. Daerah itu bernama Thuff. Setelah Jibril pergi dan tanah itu berada di tangan Rasulullah saw, ia menangis dan berkata kepada ‘AIsya’h, ‘Hai ‘AIsya’h, sesungguhnya Jibril telah memberitahukan kepadaku bahwa anakku Husain akan dibunuh di daerah Thuff, dan umatku akan mendapat bencana besar setelah ku.’Setelah berkata begitu, Rasulullah saw keluar menemui sahabatnya sambil menangis. Di antara mereka tampak Ali, Abu Bakar, Umar, Hudzaifah, Ammâr, dan Abu Dzar. Mereka bertanya, ‘Apa yang Anda tangisi, ya Rasulullah?’ Rasulullah saw menjawab, ‘Jibril telah memberitahukan kepadaku bahwa anakku, Husain akan dibunuh sepeninggalku di daerah Thuff, dan dia memberiku tanah ini. Jibril juga memberitahukan kepadaku bahwa Husain akan dikuburkan di tempat itu juga.'”
 5. Zainab binti Jahsy, salah seorang istri Rasulullah saw, meriwayatkan: “Ketika Rasulullah saw tidur di rumahku, Husain merangkak di dalam rumah. Aku lengah hingga Husain mendekatinya dan naik ke atas perutnya. Kemudian ia bangun untuk mengerjakan salat sembari menggendongnya. Ketika ia rukuk dan sujud, ia meletakkannya. Dan ketika berdiri, ia menggendongnya kembali. Ketika duduk, ia mengangkat kedua tangan untuk berdoa. Setelah selesai salat, aku bertanya kepadanya, ‘Ya Rasulullah, aku telah melihat Anda melakukan sesuatu pada hari ini yang belum pernah Anda lakukan sebelum ini?’ Ia menjawab, ‘Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memberitahukan kepadaku bahwa anakku itu akan dibunuh.’ Selanjutnya aku berkata, ‘Jika begitu, perlihatkanlah kepadaku sesuatu?’ Kemudian ia memperlihatkan kepadaku tanah berwarna merah.”
 6. Ibn Abbâs meriwayatkan: “Ketika Husain berada di kamar Rasulullah saw, Jibril berkata, ‘Apakah engkau mencintainya?’ Ia menjawab, ‘Bagaimana aku tidak mencintainya? Dia adalah buah hatiku.’ Jibril menimpali, ‘Sesungguhnya umatmu akan membunuhnya. Maukah engkau aku perlihatkan kuburannya?’ Dia menggenggam sesuatu. Aku lihat, ia menggenggam tanah merah.”
 7. Abu Umâmah meriwayatkan: “Rasulullah saw berkata kepada para istrinya, ‘Janganlah kalian menangiskan anak ini-yaitu Husain.'”Abu Umâmah melanjutkan: “Pada suatu hari, tibalah giliran Ummu Salamah. Kemudian Jibril turun dan Rasulullah masuk ke dalam rumah. Ia berkata kepada Ummu Salamah, ‘Jangan engkau biarkan seseorang menemuiku.’ Tidak lama kemudian, Husain datang. Ketika melihat Rasulullah saw berada di dalam rumah, Husain hendak masuk. Ummu Salamah menggendong dan menimangnya sambil mendiamkan tangisnya. Ketika tangisannya semakin keras, Ummu Salamah melepaskannya. Kemudian Husain as masuk ke dalam rumah dan duduk di pangkuan Rasulullah saw. Jibril berkata kepadanya, ‘Sesungguhnya umatmu akan membunuh anakmu ini.’ Nabi berkata: ‘Mereka akan membunuhnya padahal mereka beriman kepadaku?’ ‘Ya, mereka akan membunuhnya’, jawab Jibril pendek.Lalu Jibril menyerahkan segumpal tanah kepada Rasulullah saw seraya berkata, ‘Dia akan dibunuh di tempat itu.’ Setelah itu Rasulullah saw keluar sambil menggendong Husain dan dalam keadaan muram dan duka. Ummu Salamah menyangka Rasulullah marah karena anak itu telah masuk. Ummu Salamah berkata kepadanya, ‘Ya nabi Allah, aku jadikan diriku sebagai tebusanmu, sesungguhnya Anda telah berkata, ‘Janganlah menangiskan anak ini. Dan Anda juga menyuruhku untuk tidak membiarkan seorang pun masuk menemui Anda. Tetapi Husain datang dan terpaksa aku membiarkannya.’Rasulullah saw tidak menjawab sepatah kata pun dan ia keluar menemui para sahabat, sementaranya tenggelam dalam kesedihan dan kedukaan. Kemudian ia berkata kepada mereka, ‘Sesungguhnya umatku akan membunuh anak ini’, sambil menunjuk Husain. Abu Bakar dan Umar segera bangkit dan bertanya kepadanya, ‘Ya nabi Allah, mereka akan melakukan hal itu sedang mereka adalah orang-orang beriman?”Ya, inilah tanahnya’, jawab Rasulullah saw pendek.”
 8. Anas bin Hârist meriwayatkan: “Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, ‘Sesungguhnya anakku ini-yakni Husain-akan dibunuh di tempat yang bernama Karbala. Barang siapa yang mengalami peristiwa itu nanti, maka hendaklah ia menolongnya.'” Ketika Husain berangkat menuju ke Karbala, Anas menyertainya dan ia meneguk cawan syahadah di haribaan Imam Husain.
 9. Ummu Salamah meriwayatkan: “Suatu Hasan dan Husain bermain-main di hadapan Nabi di rumahku. Ketika itu Jibril turun. Ia berkata, ‘Ya Muhammad, sesungguhnya umatmu akan membunuh anakmu ini sepeninggalmu.’ Jibril memberi Isya’rat kepada Husain. Rasulullah saw menangis dan langsung mendekap Husain, lalunya mencium tanah yang berada di tangannya. Ia berkata: “Aduhai Derita dan nestapa!'” Lalu Rasulullah saw menyerahkan tanah itu kepada Ummu Salamah seraya berpesan kepadanya: “Jika tanah ini telah berubah menjadi darah, maka ketahuilah sesungguhnya anakku ini telah terbunuh.” Ummu Salamah menyimpan tanah itu di dalam botol dan setiap hari menunggu-nunggu peristiwa itu terjadi. Ia berkata: “Sungguh hari di mana tanah ini berubah menjadi darah adalah hari yang agung.”
 10. Rasulullah saw pernah bermimpi melihat seekor anjing yang berbercak bulunya tengah menjilat-jilat darahnya sendiri. Ia menakwilkan mimpi itu bahwa seorang laki-laki yang menderita penyakit kusta akan membunuh anaknya, Husain as. Dan terbukti bahwa yang membunuh Husain as adalah seorang yang keji dan kotor bernama Syimr bin Dzil Jausyan. Ia memang menderita penyakit kusta.Ini adalah sebagian hadits yang pernah disampaikan oleh Rasulullah saw berkenaan dengan syahadah cucu kesayangannya, Imam Husain as. Dari hadits-hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa betapa sedih dan duka Rasulullah saw atas musibah yang menyayat hati itu.

_______________

Imam Husain bin Ali الحسین بن علي
626-680 M; Gelar: Sayyid al-Shuhada
Husain adalah cucu dari Nabi Muhammad saww yang dibunuh ketika dalam perjalanan ke Kufah di Karbala. Husain dibunuh karena menentang Yazid bin Muawiyah.

%d blogger menyukai ini: